Cine poate participa la licitații publice cu strigare?

Poate participa la licitația publică cu strigare orice persoană fizică sau juridică română sau străină care întrunește condițiile arătate in publicația de vânzare.

Care sunt documentele necesare pentru a participa la licitații publice cu strigare?

Ofertele depuse în vederea participării la licitația publică trebuie să fie însoțite de următoarele documente :

- cerere de participare la licitație,

- dovada achitării taxei de participare

- dovada achitării caietului de sarcini (daca este cazul)

- dovada achitării cauțiunii

- documentele care atestă identitatea și calitatea participantului la licitație, după cum urmează :

A. Pentru persoane juridice

- copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, certificată conform cu originalul;

- delegație pentru persoana împuternicită să reprezintă societatea la licitație, din care să rezulte că aceasta este abilitată să reprezinte și să cumpere în numele societății, indiferent care va fi prețul final al vânzării – în original ; delegatul va trebui să aibă asupra sa și ștampila persoanei juridice pe care o reprezintă;

- copie carte de identitate a persoanei împuternicite să participe la licitație, aceasta va trebui prezentată și în original înainte de momentul începerii licitației;

- actul de identitate al persoanei fizice care reprezintă societatea – copie, certificată conform cu originalul;

- extras informativ de la ORC nu mai vechi de 10 zile, din care să rezulte cine este persoana care administrează societatea ;

Neprezentarea de către participanți a oricăruia dintre documentele enumerate mai sus conduce la eliminarea acestora de la licitația publică deschisă. Pentru documentele solicitate în copie, la începutul ședinței de licitație se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Care sunt etapele achiziționării unui bun mobil/imobil?

Bunurile scoase la vânzare in cadrul procedurii de lichidare judiciara pot fi achiziționate de cumpărătorii interesați numai prin participare la licitație publică sau prin negociere directă (in funcție de modalitatea de vânzare menționată in publicația de vânzare).

In vederea participării la licitația publică, vă rugăm sa citiți cu atenție, integral, publicația de vânzare prin care bunurile sunt scoase la vânzare, astfel încât sa luați cunoștința de condițiile ce se impune a fi respectate într-o asemenea procedură. Pentru orice nelămuriri in legătură cu desfășurarea licitației publice la care doriți sa participați, vă rugăm sa sunați la biroul lichidatorului judiciar, la numărul de telefon menționat in publicația de vânzare.

După ce ați luat cunoștință de condițiile participării la licitație, vă rugam sa le respectați întocmai pentru a putea participa la ședința de licitație.

Înainte de a va înscrie la licitația publică, vă invităm să vizualizați bunurile pe care intenționați sa le achiziționați, pentru a putea lua astfel cunoștință de starea tehnică a acestora. In acest scop, veți face o programare la numărul înscris in publicația de vânzare.

Daca ați hotărât că sunteți cu adevărat interesați de bunurile scoase la vânzare si doriți sa participați la licitația publica, vă invităm:

  •    să vă înscrieți la licitație până la data si ora înscrise în publicația de vânzare, prin depunerea unei cereri de participare la licitație, la care veți anexa toate documentele menționate in publicație;
  •    să participați la licitație la data si ora stabilite în publicația de vânzare.

Orice alte cereri/ oferte care nu îndeplinesc cerințele de mai sus, sunt incomplete sau nu sunt depuse până la termenul menționat in publicația de vânzare, nu vor fi luate în considerare.

Cum se redactează cererea de participare la licitație?

Pe site-ul nostru am publicat în partea dreaptă modele de cerere de participare la licitație, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

Ce se întâmpla dacă am plătit taxa de participare si cauțiunea și nu m-am prezentat la licitație?

Persoanele care se înscriu la licitație, dar nu participă din motive neimputabile organizatorului licitației, pierd toate sumele avansate în vederea participării la licitație.

Ce se întâmplă cu sumele achitate in vederea participării la licitație, in situația in care nu am adjudecat bunul?

Daca ați îndeplinit toate condițiile cerute pentru participarea la licitație, dar bunul licitat a fost adjudecat de un alt licitator concurent, veți pierde taxa de participare si taxa aferenta caietului de sarcini, cauțiunea restituindu-se.


Cereri de participare la licitaţie

COMUNICATE

Convocare Adunarea Creditorilor EUREKA COS 22.03.2018
Citește mai departe...
NOTIFICARE FALIMENT EST MOLD ELECTRIC
Citește mai departe...
NOTIFICARE INSOLVENTA ILIMAR MAX
Citește mai departe...
Convocare Adunarea Creditorilor HERMES TOP 23.03.2018
Citește mai departe...
NOTIFICARE FALIMENT VASILIU CATALIN ADRIAN II
Citește mai departe...
Anunt selectie arhiva DANYCOL LORENT
Citește mai departe...
Adunarea Creditorilor ALEXANDRA LUX 01.03.2018
Citește mai departe...
Convocare Adunarea Creditorilor VARCIUN 19.10.2017
Citește mai departe...